งานวิจัย/บทความวิชาการ

2016

กาศรุณ,

ค่านิยมเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์ของครูในโรงเรียนต้นแบบการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach): ผลต่อชั้นเรียนไทย (Journal Article)

2016.

(BibTeX)