คณะกรรมการสาขา

ดร.สุทธารัตน์ บุญเลิศ
ดร.สุทธารัตน์ บุญเลิศ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ดร.ธัญญา กาศรุณ
ดร.ธัญญา กาศรุณ
ประธานหลักสูตร