คณะกรรมการสาขา

อาจารย์อังคณาภรณ์ จันทร์แก้ว
อาจารย์อังคณาภรณ์ จันทร์แก้ว
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ศิรเศรษฐ ภู่ศรี
อาจารย์ศิรเศรษฐ ภู่ศรี
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์จิราวรรณ เทพจินดา
อาจารย์จิราวรรณ เทพจินดา
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ดร.เอนก สุดจำนงค์
ดร.เอนก สุดจำนงค์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ดร.สมศิริ พยัคฆรักษ์
ดร.สมศิริ พยัคฆรักษ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ดร.พิมพลักษณ์ โมรา
ดร.พิมพลักษณ์ โมรา
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ดร.สุทธารัตน์ บุญเลิศ
ดร.สุทธารัตน์ บุญเลิศ
ประธานหลักสูตร
ดร.ธัญญา กาศรุณ
ดร.ธัญญา กาศรุณ
อาจารย์ประจำหลักสูตร