งานวิจัย/บทความวิชาการ

2016

กาศรุณ, ดร ธัญญา

ค่านิยมเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์ของครูในโรงเรียนต้นแบบการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach): ผลต่อชั้นเรียนไทย Journal Article

2016.

BibTeX