คณะกรรมการสาขา

ดร.เอนก สุดจำนงค์
ดร.เอนก สุดจำนงค์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ดร.ธัญญา กาศรุณ
ดร.ธัญญา กาศรุณ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ดร.สุทธารัตน์ บุญเลิศ
ดร.สุทธารัตน์ บุญเลิศ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ดร.สมศิริ พยัคฆรักษ์
ดร.สมศิริ พยัคฆรักษ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ศิรเศรษฐ ภู่ศรี
อาจารย์ศิรเศรษฐ ภู่ศรี
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ดร.พิมพลักษณ์ โมรา
ดร.พิมพลักษณ์ โมรา
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์จิราวรรณ เทพจินดา
อาจารย์จิราวรรณ เทพจินดา
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์อังคณาภรณ์ จันทร์แก้ว
อาจารย์อังคณาภรณ์ จันทร์แก้ว
ประธานหลักสูตร