ข้อมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษา

ข้อมูลหลักสูตร (1)ระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้