คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้