ย้อนรอยนักคณิตศาสตร์ผู้สร้างโลก

ย้อนรอยนักคณิตศาสตร์ผู้สร้างโลก

 นิทรรศการละครหนังสั้นประวัติศาสตร์ของนักคณิตศาสตร์  เป็นผลงานของนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ซึ่งได้ดัดแปลงมาจากเค้าโครง     เรื่องจริงบางส่วนของนักคณิตศาสตร์ผู้มีชื่อเสียง นำมาแต่งเติมเป็นบทละครตามจินตนาการของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างกระบวน       การเรียนรู้ ความบันเทิง ในการเรียนรู้รายวิชาฯ

โดยเนื้อหาในละครที่จัดทำขึ้นนั้น มิได้มีเจตนาบิดเบือน ล้อเลียนหรือทำให้เกิดความสับสนแต่อย่างใด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภาพยนตร์หนังสั้นประวัตินักคณิตศาสตร์จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อยในเรื่องของการสร้างองค์ความรู้

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ