กิจกรรมกีฬาสี สานสายใยสัมพันธ์น้องพี่

 

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 13 ธันวาคม 60 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมการแข่งกีฬาสีภายในสาขาวิชาโดยมีคณาอาจารย์และนักศึกษาชั้นปี 1-4 เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกๆ ปี

ซึ่งในปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนได้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีการคิดเป็น ทำเป็น อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีนิสัยรักการออกกำลังกาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาและทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะสี โดยในกิจกรรมก็จะมีการเดินขบวนและแข่งกีฬาพื้นบ้านต่างๆ และมีการแข่งขันแสตนเชียร์เพื่อความสนุกของกิจกรรมด้วย

ภาพประกอบการทำกิจกรรม