กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

          

    กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องโถงหอประชุมวชิราลงกร โดยรายละเอียดของกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 ฐาน ได้แก่
    1. การวิเคราะห์เชิงตัวเลข เพื่อให้ผู้ทำกิจกรรมมีการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
    2. การสื่อสาร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นบุคคลที่สามารถถ่ายทอดเนื่อหา ส่งสาร ได้อย่างมีคุณภาพ มีความเข้าใจที่ถูกต้อง
    3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพืิ่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีความเหมาะสม เป็นกิจกรรมที่ประกอบ
การเรียนการสอน

 ภาพการทำกิจกรรม