นักศึกษาคณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ มรส. เข้าร่วม มหกรรม “๑๐๐ ปี การศึกษาเอกชน ปี ๒๕๖๑”

นักศึกษาคณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ มรส.
เข้าร่วม มหกรรม “๑๐๐ ปี การศึกษาเอกชน ปี ๒๕๖๑”

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคใต้ ในงาน “มหากรรม ๑๐๐ ปี การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย” ของสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งในงานประกอบด้วยการจัดกิจกรรม นิทรรศการ และแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคใต้ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๗:๓๐ – ๑๗:๓๐ น. ณ สหกรณ์ สุราษฎร์ธานี (โค-อ๊อป) อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จำนวน ๘๒ คน เข้าร่วมและช่วยจัดกิจกรรมการแข่งขันจินตคณิต โดยการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาจะได้เพิ่มพูนประสบการณ์การจัดกิจกรรมร่วมพัฒนาการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับการศึกษาภาคเอกชน ซึ่งจะทำเห็นแนวทางการประกอบอาชีพในภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป

#ภาพการทำกิจกรรม