เร่งพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณิตศาสตร์ให้มีศักยภาพความเป็นครู

ตามโครงการค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณิตศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2561  และ วันที่ 22-23 มกราคม 2561 หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการโครงการค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนนาสาร และโรงเรียนวัดทุ่งหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามลำดับ โดยมีการจัดกิจกรรมวิชาการผสมผสานกับกิจกรรมนันทนาการ เพื่อการเรียนรู้ที่ควบคู่ไปกับการผ่อนคลาย โดยโครงการนี้จัดทำเพื่อพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาและนักเรียนในโรงเรียน

จากการที่สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำโครงการค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณิตศาสตร์ ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ การช่วยเหลือกันทำงาน ได้รู้ว่าการทำงานนั้นมันจะมีอุปสรรคแต่ถ้าเราพยายามมันก็จะผ่านอุปสรรคไปได้และสิ่งที่ได้กลับมาคือความสำเร็จและความยินดี และได้เสียงตอบรับจากทางโดรงเรียนกลับมาว่าอยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้อีก