เริ่มแล้ว! คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการ

 

         เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรม “The 4th Mathematics Education: Show and Shared” ณ ห้องโถงอาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

งานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการ งานวิจัยทางด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์จากการศึกษาบทความจากวารสารที่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติและจัดให้มีการนำเสนอในรูปแบบนิทรรศการที่เข้าใจง่าย สวยงาม และน่าสนใจ

กิจกรรมในงานประกอบด้วย บูธนิทรรศการ จำนวน 28 ผลงาน อาทิเช่น การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมเรขาคณิตพลวัต (เช่น GSP และ Geogebra) นวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์นันทนาการ คณิตศาสตร์ในประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน การพิสูจน์ทฤษฎีบทคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการใหม่ๆ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วม และผู้สนใจทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการแสดงความเข้มแข็งของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีซึ่งมีวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (RBL) สามารถแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ รู้จักวิธีการค้นคว้าในแหล่งความรู้ที่ทันสมัยน่าเชื่อถือ

ผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้เป็นผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 – 5 และผู้สนใจทั่วไป กว่า 250 คน