โครงการ “ผลิตบัณฑิตครุศาสตร์สู่ความเป็นเลิศตามศาสตร์” สาขาวิชาคณิตศาสตร์

หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ได้จัดโครงการ “ผลิตบัณฑิตครุศาสตร์สู่ความเป็นเลิศตามศาสตร์” โดยเป็นกิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติการเสริมสมรรถนะนักศึกษาทางวิชาการ ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณิตศาสตร์ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2561 ณ ชุมชนบ้านเกาะแรต อำเภอ ดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี