ขอเชิญร่วมงาน “การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาครูคณิตศาสตร์”

หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ขอเชิญร่วมงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ เรื่อง “การใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์แนวใหม่” The Workshop for Mathematics Student teacher in “Using Mathematics Textbook” วิทยากรโดย Professor Dr. Masami ISODA จาก University of Tsukuba, Japan

ใน วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561
ช่วงเวลา 09.00 – 11.00 น.
ณ ห้องประชุม GA104 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี