การประชุมโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือที่ใช้การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านคณิตศาสตรศึกษาร่วมกับหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดประชุมโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือกับศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านคณิตศาสตรศึกษา เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโรงเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด และวางแผนการทำงานร่วมกันในปีการศึกษา 2560

ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา88 โรงเรียนบ้านท่าแซะ โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพ201 โรงเรียนวัดห้วยกรวด โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2  โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร