เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

ด้วยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (การพัฒนาชั้นเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการสอนแบบเปิด)

ซึ่งโครงการนี้จะดำเนินการในวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มีการบรรยายพิเศษเรื่อง การเปลี่ยนแปลงชั้นเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด โดย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนชั้นเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด ในบริบทภาคเหนือ โดย ดร.เจนสมุทร แสงพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และ Workshop เขียนแผนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนเครือข่าย ในภาคเรียน 1/2561 ชั้น ป.1 – ป.6 และ ม.1 – ม.2

และยังมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานติดต่อ : mathesedu.sru@gmail.com

หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี