เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียนคณิตศาสตร์

ด้วยหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะจัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียนคณิตศาสตร์ Open Class สุราษฎร์ธานีขึ้น ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมที่จัดขึ้น มีการเปิดขั้นเรียน ม.2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี (สอนคณิตแบบเปิด) พบกับ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน lesson study&open approach และผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย จากนั้นจะเป็นการเปิดชั้นเรียน ป.4 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย (สอนคณิตแบบเปิด)

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมติดต่อ mathsedu.sru@gmail.com หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี