กิจกรรมเปิดชั้นเรียนคณิตศาสตร์

เปิดชั้นเรียนต้นแบบคณิตศาสตร์ จ.สุราษฎร์ฯ
ผู้ปกครอง คณะครูเข้าชมการเรียนการสอน
วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 และหลายโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จัดกิจกรรมการเปิดชั้นเรียนคณิตศาสตร์ (Open Class) ภายใต้โครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงเพื่อการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ได้รับเกียรติบรรรยายและวิพากษ์ชั้นเรียนโดย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพสำหรับอาเซียน ผู้เชี่ยวชาญและริ่เริ่มการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดไทย

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดในภาคปฏิบัติ และพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคใต้
วิธีการแบบเปิด (Open Approach) เป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ เป็นการสอนแบบ Active Learning ส่วนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เป็นระบบพัฒนาวิชาชีพครูรูปแบบหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ เน้นโรงเรียนเป็นฐาน พัฒนาต่อเนื่องระยะยาว ได้รับการเผยแพร่และยอมรับไปทั่วโลก
กิจกรรมในงานประกอบด้วย การเปิดชั้นเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาโดยครูและนักเรียนโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย การเปิดชั้นเรียนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา โดยครูและนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ในงานมีครู ผู้บริหาร นักศึกษาครูเอกคณิตศาสตร์ รวมถึงผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมสังเกตชื่นชมบุตรหลานตนเองขณะเรียนในชั้นเรียน