โครงการคูปองครู

ด้วยหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ กำลังจะจัดโครงการคูปองครูขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสามารถการคิดของผู้เรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

โดยโครงการนี้จะแบ่งเป็น 2รุ่น คือ

รุ่น CL_3823 จำนวน 100 คน

วันเสาร์ที่ 7 -อาทิตย์ที่ 8 เดือน กรกฎาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ เปิดชั้นเรียนคณิตศาสตร์

วันเสาร์ที่ 18  เดือน สิงหาคม 2561 ศึกษาชั้นเรียน ติดตามผล

วันเสาร์ที่ 25  เดือน สิงหาคม 2561 ศึกษาชั้นเรียน ติดตามผล

วันอาทิตย์ที่ 2  เดือน กันยายน 2561 เสวนา ถอดบทเรียน จัดนิทรรศการ

 

และรุ่น CL_3917 จำนวน 100 คน

วันเสาร์ที่ 14 -อาทิตย์ที่ 15 เดือน กรกฎาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ เปิดชั้นเรียนคณิตศาสตร์

วันเสาร์ที่ 4  เดือน สิงหาคม 2561 ศึกษาชั้นเรียน ติดตามผล

วันเสาร์ที่ 1  เดือน กันยายน 2561 ศึกษาชั้นเรียน ติดตามผล

วันอาทิตย์ที่ 2  เดือน กันยายน 2561 เสวนา ถอดบทเรียน จัดนิทรรศการ