คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ มรส. ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 2561

วันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา ดร.สุทธารัตน์ บุญเลิศ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายสุริยา จันทร์สงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คลองนามิตรภาพ 201 คุณครูวลัยรัตน์ เมฆมีเดช และนางสาวรอยมีย์ กาซิม นางสาวอินทิรา พึ่งโสภา นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โรงเรียนคลองนามิตรภาพ 201  เข้าร่วมนำเสนอผลงานรูปแบบนิทรรศการในการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 2561 ในกลุ่มตัวแทนภาคใต้ตอนบน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ยึดหลักการและแนวทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการให้ประเทศมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ “ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น” โดยนำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและการดึงศักยภาพจากบริบทด้านทรัพยากรที่สถาบันอุดมศึกษามีอยู่ร่วมกับชุมชนในพื้นที่เพื่อไปช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนแบบบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วน (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.2561) ในปี 2561 มีสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินการ 141 สถาบัน ดูแล 2448 โรงเรียน มีโครงการ/กิจกรรม 497 โครงการ/กิจกรรม ครอบคลุมเป้าหมายการพัฒนานักเรียน 269,427 คน ครู 31,408 คน ใน 77 จัวหวัด (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.2561)

หลักสูตรคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยง มาตั้งแต่ปี 2560 โดยทำกิจกรรมการพัฒนาชั้นเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการสอนแบบเปิดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำงานร่วมมือกับโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อ.ไชยา และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา88 โรงคลองนามิตรภาพ201 อ.กาญจนดิษฐ์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) พัฒนาสมรรถนะของครูคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอน

2) ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยตนเองและมีทักษะการคิดที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 3) เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่โดยขยายผลแนวคิดไปยังโรงเรียนเครือข่าย

ผลการดำเนินงานพบว่า

ครู/โรงเรียน : เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เห็นความแตกต่างของการสอนในอดีตและปัจจุบันที่เน้น
Active Learning และเห็นความสำคัญจำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงวิธีสอน เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับการ
เรียนการสอนขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ยอมรับแนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน
นักเรียน : กล้าคิด กล้าถาม กล้าแสดงออก ชอบเรียนคณิตศาสตร์
ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับสถาบันอุดมศึกษา : การดำเนินโครงการฯ ทำให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนกับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อร่วมมือแก้ปัญหาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาครู
ประจำการและนักศึกษาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน นักศึกษาครูและครูประจำการทำงานร่วมมือกัน เป็นแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้ต้นแบบของจังหวัดที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาสามารถเป็นแหล่งร่วมผลิต
นักศึกษาครูของท้องถิ่น

 

ภาพกิจกรรม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร

เยี่ยมชมนิทรรศการและพร้อมชื่นชมให้กำลังใจ

 

ผอ.สุริยา จันทร์สงค์ คุณครูวลัยรัตน์ เมฆมีเดช

น.ส.รอยมีย์ กาซิม น.ส.อินทิรา พึ่งโสภา

โรงเรียนคลองนามิตรภาพ 201

 

คุณครูวลัยรัตน์ เมฆมีเดช,

ดร.สุทธารัตน์ บุญเลิศ, ผอ.สุริยา จันทร์สงค์

ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)

 

คุณครูวลัยรัตน์ เมฆมีเดช, ดร.สุทธารัตน์ บุญเลิศ,

ผอ.สุริยา จันทร์สงค์, น.ส.รอยมีย์ กาซิม

โรงเรียนคลองนามิตรภาพ 201