โครงงานคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 นำเสนอโครงงานในรายวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ณ ตึกครุศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 โดยดร.สุทธารัตน์ บุญเลิศ ประธานหลักสูตรสาขาคณิตศาสตร์กล่าวเปิดงาน

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการโครงงานคณิตศาสตร์โดยมีคณะอาจารย์ภายในหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาโครงงานของนักศึกษา