หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ มรภ.นครศรีธรรมราช ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 2-3 ตุลาคม คณะครุศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 51 คน ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

โดยในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 คณะเข้าศึกษาดูงานในด้านการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักคิด นักปฏิบัติ มีจิตสาธารณะ” กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย และ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบที่ใช้นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Appraoch) และการใช้การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

และในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 อาจารย์และนักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง 2 อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิตาพร เอี่ยมสะอาด ได้กล่าวต้อนรับและเปิดงาน

กิจกรรมความร่วมมือครั้งนี้ทำให้เกิดการแลกแปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตของแต่ละสถาบัน รวมถึงได้กระชับสัมพันธ์สร้างความร่วมมือเครือข่ายอาจารย์ นักศึกษาครูคณิตศาสตร์ ทั้งสองสถาบัน อีกทั้งได้วางแผนเตรียมการโครงการความร่วมมือด้านต่างๆ ในอนาคตต่อไป