ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

ดรธัญญา

ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.ธัญญา  กาศรุณ
ตำแหน่ง อาจารย์
การศึกษา ปร.ด. คณิตศาสตร์ศึกษา
สถาบัน
โทรศัพท์ภายใน 077913333 ต่อ 1023
Email
ความเชี่ยวชาญ

 

ดรสุทธารัตน์

ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.สุธารัตน์  บุญเลิศ
ตำแหน่ง อาจารย์
การศึกษา ปร.ด. คณิตศาสตร์ศึกษา
สถาบัน
โทรศัพท์ภายใน 077913333 ต่อ 1023
Email
ความเชี่ยวชาญ