ประวัติ/ปรัชญา/วัตถุประสงค์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย           : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ      : Bachelor of Education Program in Mathematics

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม               : ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)

ชื่อย่อ                : ค.บ. (คณิตศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม               : Bachelor of Education (Mathematics)

ชื่อย่อ                : B.Ed. (Mathematics)

 

ปรัชญา

การศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นการพัฒนาทักษะและระบบคิดอย่างมีเหตุผล เพื่อเชื่อมโยงกับการดำรงชีวิต สามารถเผชิญปัญหาได้ด้วยสติปัญญา และสามารถนำหลักคิดทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มุ่งพัฒ

นาคุณภาพ ครูคณิตศาสตร์ให้เป็นผู้เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถพัฒนาตนเอง และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีใจรักและศรัทธาในวิชาชีพครู เพื่อเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพเพียงพอในการแข่งขันกับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และเป็นผู้ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้

  1. มีความรู้ความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบ และสามารถบูรณาการความรู้คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ
  2. มีทักษะการสอนคณิตศาสตร์และทักษะวิชาชีพครู
  3. มีความสามารถในการวิเคราะห์ ใช้เหตุผลในกระบวนการแก้ปัญหา มีความสามารถ ในการจัดการเรียนรู้
  4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสาทำประโยชน์ให้แก่สังคม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติ มีจิตวิญญาณและจรรยาบรรณของความเป็นครู ดำรงตนด้วยสุจริตธรรม สามารถเผชิญปัญหาได้ด้วยสติปัญญา
ตราสัญลักษณ์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ความหมายของตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์เป็นรูปตัวเอ็มที่อยู่ในซัมเมชั่นโดยที่ตัวเอ็มมีแถบสีฟ้านั่นคือ ชุดครุยของคณะครุศาสตร์ที่ใส่ในวันพระราชทานปริญญาบัตร หมายถึงการประสบความสำเร็จของการศึกษาโดยยึดเสาหลักและล้อมรอบด้วยเสื้อสีแดงนั่นคือสีประจำสาขาคณิตศาสตร์เมื่อมองรวมทั้งหมดแล้วจะเป็นตัวเอ็มที่ถูกตกแต่งให้สวยงามด้วยสีฟ้า-แดง นั่นก็คือสีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนั่นเอง กล่าวคือ ศูนย์รวมของครอบครัวตัวเอ็มที่เต็มไปด้วยความสามัคคีอันมีสาขาเป็นที่ยึดมั่นเพื่อที่จะนำไปสู่การประสบความสำเร็จ