หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ร่วมกิจกรรมปูเสื่อ ปูสาดตักบาตรทำบุญ

เมื่อเช้าวันที่ 14 มกราคม ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์วัฒนธรรม (เรือนไทยสี่ภาค) อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วม กิจกรรมปูเสื่อ ปูสาด ตักบาตรทำบุญ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

Read more

หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ มรภ.นครศรีธรรมราช ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 2-3 ตุลาคม คณะครุศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 51 คน ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 โดยในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 คณะเข้าศึกษาดูงานในด้านการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักคิด

Read more

หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ มรภ.นครศรีธรรมราช ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 2-3 ตุลาคม คณะครุศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 51 คน ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 โดยในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 คณะเข้าศึกษาดูงานในด้านการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักคิด

Read more

โครงงานคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 นำเสนอโครงงานในรายวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ณ ตึกครุศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 โดยดร.สุทธารัตน์ บุญเลิศ ประธานหลักสูตรสาขาคณิตศาสตร์กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการโครงงานคณิตศาสตร์โดยมีคณะอาจารย์ภายในหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาโครงงานของนักศึกษา        

Read more

ฟรี!!ขอเชิญผู้สนใจลงชื่อเข้าอบรม STEM EDUCATION 16-17 มีนาคมนี้

ลงชื่อเข้าอบรม STEM EDUCATION 16-17 มีนาคมนี้ รับจำนวนจำกัด ม.ต้น 40 ท่าน ม.ปลาย 40 ท่าน เท่านั้น จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ม.มหิดล ใบสมัครและหนังสือเชิญ จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ Attachments จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ (993 kB)

Read more

คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ มรส. ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 2561

วันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา ดร.สุทธารัตน์ บุญเลิศ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายสุริยา จันทร์สงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คลองนามิตรภาพ 201 คุณครูวลัยรัตน์ เมฆมีเดช และนางสาวรอยมีย์ กาซิม นางสาวอินทิรา

Read more

โครงการคูปองครู

ด้วยหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ กำลังจะจัดโครงการคูปองครูขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสามารถการคิดของผู้เรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โดยโครงการนี้จะแบ่งเป็น 2รุ่น คือ รุ่น CL_3823 จำนวน 100 คน วันเสาร์ที่ 7 -อาทิตย์ที่ 8 เดือน กรกฎาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ เปิดชั้นเรียนคณิตศาสตร์

Read more

กิจกรรมเปิดชั้นเรียนคณิตศาสตร์

เปิดชั้นเรียนต้นแบบคณิตศาสตร์ จ.สุราษฎร์ฯ ผู้ปกครอง คณะครูเข้าชมการเรียนการสอน วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 และหลายโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

Read more

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียนคณิตศาสตร์

ด้วยหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะจัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียนคณิตศาสตร์ Open Class สุราษฎร์ธานีขึ้น ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กิจกรรมที่จัดขึ้น มีการเปิดขั้นเรียน ม.2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี (สอนคณิตแบบเปิด)

Read more

เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

ด้วยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (การพัฒนาชั้นเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการสอนแบบเปิด) ซึ่งโครงการนี้จะดำเนินการในวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีการบรรยายพิเศษเรื่อง การเปลี่ยนแปลงชั้นเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด โดย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Read more