การประชุมโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือที่ใช้การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านคณิตศาสตรศึกษาร่วมกับหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดประชุมโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือกับศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านคณิตศาสตรศึกษา เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโรงเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด และวางแผนการทำงานร่วมกันในปีการศึกษา 2560 ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา88

Read more

เริ่มแล้ว! คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการ

           เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรม “The 4th Mathematics Education: Show and Shared” ณ

Read more

กิจกรรม The 4th Mathematics Education : Show and Share

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. “การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ครั้งที่ 4: แสดงและแบ่งปัน” ขึ้นในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2553 เวลา 14.00 น.

Read more

เร่งพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณิตศาสตร์ให้มีศักยภาพความเป็นครู

ตามโครงการค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณิตศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2561  และ วันที่ 22-23 มกราคม 2561 หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการโครงการค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนนาสาร และโรงเรียนวัดทุ่งหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามลำดับ โดยมีการจัดกิจกรรมวิชาการผสมผสานกับกิจกรรมนันทนาการ

Read more