หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ร่วมกิจกรรมปูเสื่อ ปูสาดตักบาตรทำบุญ

เมื่อเช้าวันที่ 14 มกราคม ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์วัฒนธรรม (เรือนไทยสี่ภาค) อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วม กิจกรรมปูเสื่อ ปูสาด ตักบาตรทำบุญ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

Read more

โครงงานคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 นำเสนอโครงงานในรายวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ณ ตึกครุศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 โดยดร.สุทธารัตน์ บุญเลิศ ประธานหลักสูตรสาขาคณิตศาสตร์กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการโครงงานคณิตศาสตร์โดยมีคณะอาจารย์ภายในหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาโครงงานของนักศึกษา        

Read more

โครงการ “ผลิตบัณฑิตครุศาสตร์สู่ความเป็นเลิศตามศาสตร์” สาขาวิชาคณิตศาสตร์

หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ได้จัดโครงการ “ผลิตบัณฑิตครุศาสตร์สู่ความเป็นเลิศตามศาสตร์” โดยเป็นกิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติการเสริมสมรรถนะนักศึกษาทางวิชาการ ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณิตศาสตร์ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2561 ณ ชุมชนบ้านเกาะแรต อำเภอ ดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี

Read more

เริ่มแล้ว! คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการ

           เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรม “The 4th Mathematics Education: Show and Shared” ณ

Read more

กิจกรรม The 4th Mathematics Education : Show and Share

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. “การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ครั้งที่ 4: แสดงและแบ่งปัน” ขึ้นในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2553 เวลา 14.00 น.

Read more

เร่งพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณิตศาสตร์ให้มีศักยภาพความเป็นครู

ตามโครงการค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณิตศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2561  และ วันที่ 22-23 มกราคม 2561 หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการโครงการค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนนาสาร และโรงเรียนวัดทุ่งหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามลำดับ โดยมีการจัดกิจกรรมวิชาการผสมผสานกับกิจกรรมนันทนาการ

Read more

นักศึกษาคณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ มรส. เข้าร่วม มหกรรม “๑๐๐ ปี การศึกษาเอกชน ปี ๒๕๖๑”

นักศึกษาคณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ มรส. เข้าร่วม มหกรรม “๑๐๐ ปี การศึกษาเอกชน ปี ๒๕๖๑” เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคใต้ ในงาน “มหากรรม

Read more

กิจกรรมกีฬาสี สานสายใยสัมพันธ์น้องพี่

  เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 13 ธันวาคม 60 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมการแข่งกีฬาสีภายในสาขาวิชาโดยมีคณาอาจารย์และนักศึกษาชั้นปี 1-4 เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกๆ ปี ซึ่งในปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนได้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีการคิดเป็น ทำเป็น อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ

Read more

โครงการทำดีเพื่อพ่อ ณ เขาท่าเพชร

  โครงการทำดีเพื่อพ่อ ณ เขาท่าเพชร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   โครงการทำความดีเพื่อพ่อ สานต่อที่พ่อทำ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการทำความดีเพื่อพ่อ สานต่อที่พ่อทำ ในวันที่

Read more

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

                 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องโถงหอประชุมวชิราลงกร

Read more