คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ มรส. ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 2561

วันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา ดร.สุทธารัตน์ บุญเลิศ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายสุริยา จันทร์สงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คลองนามิตรภาพ 201 คุณครูวลัยรัตน์ เมฆมีเดช และนางสาวรอยมีย์ กาซิม นางสาวอินทิรา

Read more

โครงการคูปองครู

ด้วยหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ กำลังจะจัดโครงการคูปองครูขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสามารถการคิดของผู้เรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โดยโครงการนี้จะแบ่งเป็น 2รุ่น คือ รุ่น CL_3823 จำนวน 100 คน วันเสาร์ที่ 7 -อาทิตย์ที่ 8 เดือน กรกฎาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ เปิดชั้นเรียนคณิตศาสตร์

Read more

กิจกรรมเปิดชั้นเรียนคณิตศาสตร์

เปิดชั้นเรียนต้นแบบคณิตศาสตร์ จ.สุราษฎร์ฯ ผู้ปกครอง คณะครูเข้าชมการเรียนการสอน วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 และหลายโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

Read more

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียนคณิตศาสตร์

ด้วยหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะจัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียนคณิตศาสตร์ Open Class สุราษฎร์ธานีขึ้น ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กิจกรรมที่จัดขึ้น มีการเปิดขั้นเรียน ม.2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี (สอนคณิตแบบเปิด)

Read more

เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

ด้วยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (การพัฒนาชั้นเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการสอนแบบเปิด) ซึ่งโครงการนี้จะดำเนินการในวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีการบรรยายพิเศษเรื่อง การเปลี่ยนแปลงชั้นเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด โดย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Read more

การประชุมโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือที่ใช้การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านคณิตศาสตรศึกษาร่วมกับหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดประชุมโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือกับศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านคณิตศาสตรศึกษา เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโรงเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด และวางแผนการทำงานร่วมกันในปีการศึกษา 2560 ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา88

Read more

ขอเชิญร่วมงาน “การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาครูคณิตศาสตร์”

หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ เรื่อง “การใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์แนวใหม่” The Workshop for Mathematics Student teacher in “Using Mathematics Textbook” วิทยากรโดย Professor Dr.

Read more

บัณฑิตคนเก่ง คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ มรส.

แนะนำบัณฑิตคนเก่ง คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ มรส. เก่งคณิตฯ เก่งภาษา คว้าทุนครูคืนถิ่น บรรจุบ้านเกิดชายแดนใต้           วันนี้พบกับ พี่เสือ ของน้องๆ เอกคณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ มีชื่อเต็มว่า นายอรรถพร เพ็ชรสงค์ ศิษย์เก่าหลักสูตรสาขา วิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

Read more

ธ สถิตในดวงใจนิรันดร ร่วมกิจกรรมถวายอาลัย ในหลวง

วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ขอเชิญชวนพี่น้องชาวสุราษฎร์ธาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของกิจกรรม “การแปรอักษรสัญลักษณ์แสดงพลัง ชาวมรส.”เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นักศึกษา มรส.ทุกคน พร้อมกันที่คณะต้นสังกัด เวลา 17.30น. แต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบ (กางเกง/กระโปรง สีดำ เนคไทสีดำ) พี่น้องประชาชนทั่วไป

Read more