ครุ-สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มรส. จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

การพัฒนาชั้นเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการสอนแบบเปิด

19511818_1600776329995873_901766123_n

ในวันที่ 15-16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสภาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง  (การพัฒนาชั้นเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการสอนแบบเปิด) ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษกนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

19512103_1600777309995775_973665384_n

มีการพูดคุยถึงรายละเอียดของการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา แลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนชั้นเรียนด้วยการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดในบริบทภาคเหนือและภาคใต้ โดยประกอบด้วย ดร.เจนสมุทร แสงพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ดร.กิตติศักดิ์ ใจอ่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ,ดร.เกษม เปรมประยูร มหาวิทยาลัยทักษิณ ,ดร.สุทธารัตน์ บุญเริศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ,ดร.เอนก สุดจำนงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และดร.ธัญญา กาศรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นวิยากร และมีครูจากโรงเรียนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อศึกษาและหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพ