ประวัติ/ปรัชญา/วัตถุประสงค์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย           : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ      : Bachelor of Education Program in Mathematics

 

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม               : ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)

ชื่อย่อ                : ค.บ. (คณิตศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม               : Bachelor of Education (Mathematics)

ชื่อย่อ                : B.Ed. (Mathematics)

 

ปรัชญา

การศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นการพัฒนาทักษะและระบบคิดอย่างมีเหตุผล เพื่อเชื่อมโยงกับการดำรงชีวิต สามารถเผชิญปัญหาได้ด้วยสติปัญญา และสามารถนำหลักคิดทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มุ่งพัฒนาคุณภาพ ครูคณิตศาสตร์ให้เป็นผู้เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถพัฒนาตนเอง และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีใจรักและศรัทธาในวิชาชีพครู เพื่อเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพเพียงพอในการแข่งขันกับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และเป็นผู้ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้

  1. มีความรู้ความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบ และสามารถบูรณาการความรู้คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ
  2. มีทักษะการสอนคณิตศาสตร์และทักษะวิชาชีพครู
  3. มีความสามารถในการวิเคราะห์ ใช้เหตุผลในกระบวนการแก้ปัญหา มีความสามารถ ในการจัดการเรียนรู้
  4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสาทำประโยชน์ให้แก่สังคม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติ มีจิตวิญญาณและจรรยาบรรณของความเป็นครู ดำรงตนด้วยสุจริตธรรม สามารถเผชิญปัญหาได้ด้วยสติปัญญา