คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ มรส. ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 2561

วันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา ดร.สุทธารัตน์ บุญเลิศ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายสุริยา จันทร์สงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คลองนามิตรภาพ 201 คุณครูวลัยรัตน์ เมฆมีเดช และนางสาวรอยมีย์ กาซิม นางสาวอินทิรา

Read more

โครงการคูปองครู

ด้วยหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ กำลังจะจัดโครงการคูปองครูขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสามารถการคิดของผู้เรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โดยโครงการนี้จะแบ่งเป็น 2รุ่น คือ รุ่น CL_3823 จำนวน 100 คน วันเสาร์ที่ 7 -อาทิตย์ที่ 8 เดือน กรกฎาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ เปิดชั้นเรียนคณิตศาสตร์

Read more

กิจกรรมเปิดชั้นเรียนคณิตศาสตร์

เปิดชั้นเรียนต้นแบบคณิตศาสตร์ จ.สุราษฎร์ฯ ผู้ปกครอง คณะครูเข้าชมการเรียนการสอน วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 และหลายโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

Read more

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียนคณิตศาสตร์

ด้วยหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะจัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียนคณิตศาสตร์ Open Class สุราษฎร์ธานีขึ้น ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กิจกรรมที่จัดขึ้น มีการเปิดขั้นเรียน ม.2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี (สอนคณิตแบบเปิด)

Read more

เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

ด้วยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (การพัฒนาชั้นเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการสอนแบบเปิด) ซึ่งโครงการนี้จะดำเนินการในวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีการบรรยายพิเศษเรื่อง การเปลี่ยนแปลงชั้นเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด โดย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Read more

การประชุมโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือที่ใช้การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านคณิตศาสตรศึกษาร่วมกับหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดประชุมโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือกับศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านคณิตศาสตรศึกษา เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโรงเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด และวางแผนการทำงานร่วมกันในปีการศึกษา 2560 ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา88

Read more

เริ่มแล้ว! คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการ

           เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรม “The 4th Mathematics Education: Show and Shared” ณ

Read more

กิจกรรม The 4th Mathematics Education : Show and Share

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. “การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ครั้งที่ 4: แสดงและแบ่งปัน” ขึ้นในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2553 เวลา 14.00 น.

Read more

เร่งพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณิตศาสตร์ให้มีศักยภาพความเป็นครู

ตามโครงการค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณิตศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2561  และ วันที่ 22-23 มกราคม 2561 หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการโครงการค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนนาสาร และโรงเรียนวัดทุ่งหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามลำดับ โดยมีการจัดกิจกรรมวิชาการผสมผสานกับกิจกรรมนันทนาการ

Read more