อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สะเต็มศึกษา” เพื่อเสริมสมรรถนะทางวิชาการให้นักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณิตศาสตร์

หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สะเต็มศึกษา เพื่อเสริมสมรรถนะทางวิชาการให้นักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณิตศาสตร์” โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง 1 อาคารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี